Montessori

Eigentijds Montessori-onderwijs voor zelfstandige kinderen

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar. Haar leven lang heeft zij zich ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Daarmee bedoelde zij dat het kind recht heeft op goed onderwijs, een liefdevolle opvoeding en op volledige zelfontplooiing. Zo krijgt het kind de kans een vrij en onafhankelijk mens te worden.

De Montessorimethode is in de afgelopen vijftig jaar sterk gemoderniseerd, maar de essentie is overeind gebleven: het kind staat centraal.

Leren en ontwikkelen

Kinderen verschillen wezenlijk van volwassenen; zij hebben eigen behoeften en activiteiten. Die behoeften verschillen per ontwikkelingsfase. In een bepaalde periode is een kind, méér dan ervoor of erna, ontvankelijk voor het leren van specifieke vaardigheden en voor het opnemen van een bepaald soort kennis. In het Montessorionderwijs wordt hierbij aangesloten. De ontwikkelingen die het kind de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben. Een kind heeft niet alleen behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee het de wereld kan ontdekken.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de omgeving leren kennen. De behoefte om te leren komt van binnenuit, terwijl de omgeving de prikkels moet leveren. De energie die het kind hierbij aan de dag legt, heeft een scheppend karakter; het kind oefent voortdurend en langdurig. Het kind geeft zelf aan waardoor het geboeid wordt. De activiteiten die het kind onderneemt, vloeien voort uit de uitdaging die de omgeving het kind biedt.

Zelfstandig

Maria Montessori was van mening dat aan al deze energie een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil groot worden. Het kind wil ook steeds onafhankelijker en zelfstandiger worden. Dat proces van ‘groot’ worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen. Volgens Maria Montessori is het belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf ook kan. Wel heeft het kind daarbij de hulp van de volwassenen in zijn omgeving nodig. De slogan ‘help mij het zelf te doen’ bevat de kern van het Montessorionderwijs en de Montessori-opvoeding.

Montessori in de praktijk

De Montessorischolen van WereldKidz bieden kinderen een omgeving waarin zij volop materialen vinden en activiteiten kunnen ontplooien die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Ons onderwijs is zó ingericht dat de continuïteit van de ontwikkeling van ieder individueel kind gewaarborgd is, ondanks de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen onderling.

Voor ieder kind

Omdat ieder kind de kans moet krijgen zich volledig te ontplooien, kan de benadering per kind sterk verschillen. Montessorionderwijs zoekt voor ieder kind naar de beste manier om op school te gedijen. Het streven is erop gericht uit het kind te halen ‘wat erin zit’. De vaardigheid zelfstandig te werken, waarbij het kind zelf kiest, plant, corrigeert en onder eigen verantwoordelijkheid leert, wordt stap voor stap aangeleerd, binnen de eigen mogelijkheden van het kind.