College van bestuur

De stichting heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd na instemming van de gemeenteraden, van de gemeenten waar de stichting openbaar onderwijs verzorgt.

Het college van bestuur bestuurt de stichting. Dat gaat om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen. Ook stelt het college van bestuur de kaders vast waarbinnen de directeuren hun acties ontplooien. Het college van bestuur ontwikkelt in samenspraak met de directeuren het beleid voor de gehele stichting en voert hierover overleg met de GMR. Uitgangspunt is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap en excellent onderwijs.
Het college van bestuur heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag.


Wubbo J. Wever
Bestuurder