Jenaplan

Jenaplanschool, de school waar je leert samenleven!

Op een Jenaplanschool wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Het concept wordt voortdurend aangepast aan de omstandigheden in het onderwijs hier en nu. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, wordt gezorgd voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken. Jenaplanonderwijs werkt vanuit 20 basisprincipes en 12 kernkwaliteiten. Zij vormen het uitgangspunt voor de schoolorganisatie en het dagelijks handelen van de stamgroepleiders in de school. Leerkrachten worden op een Jenaplanschool stamgroepleiders genoemd. Stamgroepleiders zijn naast pedagogische en didactische experts ook professionele opvoeders. Ouders spelen in de Jenaplanschool op allerlei niveaus een belangrijke rol. Kinderen, ouders en school werken samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden kom je verder.

Wereldoriëntatie vormt het hart van het onderwijs op de Jenaplanscholen. Het gewone leven wordt in de school gehaald en de kinderen stappen de wereld in. Daarbij luisteren de kinderen naar verhalen, nemen ze zelf waar en experimenteren, stellen ze vragen en zoeken naar antwoorden. Ze leren hoe je een goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij en hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. WO onderwijs wordt aangeboden in verschillende thema’s door het jaar heen. De kinderen werken ontdekkend en onderzoekend vanuit hun eigen verwondering. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.
Het leren lezen, schrijven, taal en rekenen zijn natuurlijk erg belangrijk. Ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden en het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk.

Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, stamgroepen, ingedeeld. De groep bestaat uit verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Bij het samenstellen van de stamgroepen wordt rekening gehouden met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes.

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat op de Jenaplanscholen voorop. Om kinderen te kunnen helpen bij die ontwikkeling is het nodig goed naar ze te kijken en naar ze te luisteren. Er wordt daarbij rekening gehouden met de basisbehoeften van ieder kind: de drang om te bewegen, de behoefte om leiding te hebben, de behoefte om zelfstandig bezig te zijn en de behoefte om met andere kinderen om te gaan. Deze krijgen een plek op het ritmisch weekplan. De dagen opgebouwd in spanning en ontspanning. dat gebeurt binnen de vier basisactiviteiten: spel, werk, gesprek en viering.

Voor meer informatie zie de
website van de Nederlandse Jenaplanvereniging.