Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Dat gaat ook om toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft in dit verband een klankbordfunctie en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee het college van bestuur wordt geconfronteerd.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

De leden van de raad van toezicht zijn:

 • De heer drs. E.H.M. Vinken; voorzitter. 
  Herbenoemd: 1 november 2016 
  Aftredend: 1 november 2020
  Functie: zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Public Thinking
  Manager inkoop bij Hogeschool Utrecht
 • Mevrouw drs. H. Koster 
  Herbenoemd: 1 november 2018
  Aftredend: 1 november 2022
  Functie: Rector/bestuurder van het Cambium College
 • Mevrouw drs. D.S.N. Bakker-van den Berg; voorzitter remuneratiecommissie.
  Herbenoemd: 1 november 2018 
  Aftredend: 1 november 2022 
  Functie:  Advocaat, Advocatenkantoor Bakker-van den Berg 
  Nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (tot 1 april 2018)
  Vicevoorzitter Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties
  Voorzitter RvC Jutphaas Wonen
  Vicevoorzitter van de RvT van Woningbouwvereniging Laurentius

 • Mevrouw O. Kramers

     Benoemd:         2 oktober 2019
     Aftredend:         1 november 2023
     Functie:             Directeur HRM Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)